• 13/08/2019

   

  Undheim barnehage er privat. 

  Time kyrkjelege fellesråd eig og driv den                     

  Barnehagen har idag 67 barn, fordelt på 20 småbarn og 47 store plassar, mest heile og  nogen delte plassar

   Blå avd : 1 -2  år,  11 barn 

  Gul  avd: 1-2 -3 år :   15 barn

  Rød avd: 3, 4 og 5  år, 20 barn

  Grøn avd: 3, 4 og 5 år, 21 barn

   

  Vi har åpe frå 07.00 -16.30.

   

  Våren 2009 flytta vi inn i nytt flott bygg, like ved den nye idrettshallen ! I tillegg til nye fine lokal inne og ny flott uteleikeplass, eig vi eit herleg friområdet rett utanfor gjerdet vårt! 

   

  Visjon for barnehagen:

  ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE !!

   

  Vår kvardag er prega av:

  Trivsel, omtanke og respekt for kvarandre. Omsorg, fellesskap, leik og læring

   

  Barna:                                                                                       

  Barna er inndelt i 4  avdelingar , i aldersblanda grupper med 2 og / eller 3 årskull ilag.  Vi har stor tru på at barn lærer godt ilag med fleire aldersgrupper. Vi deler også barna inn etter alder , når vi går i hallen, har diverse aktivitetar og opplegg.  Alle barn har sin eigen primærkontakt, og har medverknad i eigen kvardag. Skulestartane har skuleklubb og ein god del eige opplegg.

  Foreldra:                                                                                

   Foreldra er vår viktigaste samarbeidspartnar. Vi har eit felles ansvar for  trivsel og utvikling til kvart barn. Vi har åpen og god kontakt og dialog ved levering og henting. Dei har medverknad på kvardagen, på organiseringa og planarbeidet i barnehagen.

  Personalet:                                                                                      

  Vi har 16 årsverk fordelt på 21 personar. Vi har pedagogar, barne og ungdomsarbeidarar, assistentar, hjelpepleiar. Vi har eit stabilt godt personal, med eit mangfald av gode kvalitetar. Vi har god kompetanse på barn, er tydelege, varme og engasjerte !