• 08/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Undheim barnehage er privat. 

  Time kyrkjelege fellesråd eig og driv den                     

  Barnehagen har idag 69 barn, fordelt på 26 småbarnsplassar og 40 store plassar, mest heile og  nogen delte plassar

   Blå avd : 1 -2  år, 13 småbarnsplassar

  Gul  avd: 2 år, 13 småbarnsplassar

  Rød avd: 3, 4 og 5  år, 19 plassar

  Grøn avd: 3, 4 og 5 år, 19 plassar

   

  Vi har åpe frå 07.00 -16.30.

   

   6.nov 2014 tok vi ibruk 1 ny småbarnsavd, blå avd.

  Våren 2009 flytta vi inn i nytt flott bygg, like ved den nye idrettshallen ! I tillegg til nye fine lokal inne og ny flott uteleikeplass, eig vi eit herleg friområdet rett utanfor gjerdet vårt! 

   

  Visjon for barnehagen:

  ROM FOR ALLE, BLIKK FOR DEN ENKELTE !!

   

  Vår kvardag er prega av:

  Trivsel, omtanke og respekt for kvarandre. Omsorg, fellesskap, leik og læring

   

  Barna:                                                                                       

  Barna er inndelt i avdelingar etter alder, og så i små faste grupper. Kvart barn har sin eigen primærkontakt, og har medverknad i eigen kvardag.

  Foreldra:                                                                                

   Foreldra er vår viktigaste samarbeidspartnar. Vi har eit felles ansvar for  trivsel og utvikling til kvart barn. Vi har åpen og god kontakt og dialog ved levering og henting. Dei har medverknad på kvardagen, på organiseringa og planarbeidet i barnehagen.

  Personalet:                                                                                      

  Vi har 16,7 årsverk fordelt på 22 personar. Vi har pedagogar, barne og ungdomsarbeidarar, assistentar, hjelpepleiar og i tillegg 1 spesialpedagog "utlånt" frå kommunen. Vi har eit stabilt godt personal, med eit mangfald av gode kvalitetar. Vi har god kompetanse på barn, er tydelege, varme og engasjerte !